Obchodní podmínky

Provozovatelem obchodu je : VEZEMTI.TO s.r.o. IČ: 08925518, DIČ: CZ08925518, se sídlem Strádova 1850/1, 370 07 České Budějovice, spisová značka: C 29650 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Provozovatel“), pro prodej a zprostředkování prodeje zboží a jeho doručení prostřednictvím webové prezentace www.vezemtikvetiny.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

 

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje a spravuje webové stránky www.vezemtikvetiny.cz Služby VEZEMTIKVĚTINY.CZ (dále jen „Služba VEZEMTI.TO“), prostřednictvím kterých je Zákazník (jak je definován níže) schopen si ve stanovených časových relacích objednat od Provozovatele či třetí osoby zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Zákazníkem je každá fyzická osoba, která užívá webové stránky www.vezemtikvetiny.cz a vyplní registrační dotazník (dále jen „Zákazník“). Používáním Služby Sváči z kola souhlasí Zákazník se zněním těchto Obchodních podmínek a svou registrací souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
 3. Provozovatel vyvíjí činnost k tomu, aby prostřednictvím Služby VEZEMTI.TO došlo k uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Zákazníkem a Provozovatelem, případně třetí osobou, která je výrobcem a prodejcem zboží, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 4. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se Provozovatel zavazuje informovat o takové změně Zákazníka vhodnou formou, například informováním na webových stránkách www.vezemtikvetiny.cz . Obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.vezemtikvetiny.cz/obchodni-podminky . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 5. Na území Českých Budějovic a okolí, kde je dostupná Služba VEZEMTI.TO, je Provozovatel přímým prodejcem zboží nabízeného na webových stránkách www.vezemtikvetiny.cz a uzavírá se Zákazníkem kupní smlouvu na zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. 
 6. Další, zejména kontaktní údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách www.vezemtikvetiny.cz v sekci „Kontakty“.

II. Smluvní vztah Provozovatele a Zákazníka

 1. Provozovatel nabízí prostřednictvím Služby VEZEMTI.TO prodej, respektive zprostředkování prodeje za splnění podmínky čl. I. odst. 5 těchto Obchodních podmínek, zboží podléhajícího rychlé zkáze, a to především květin, a to za časových a místních podmínek uvedených ve Službě VEZEMTI.TO.
 2. K využívání Služby VEZEMTI.TO je Zákazník povinen si vytvořit svůj zákaznický účet, prostřednictvím kterého následně realizuje objednávky a zboží je mu doručováno na adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu.
 3. Po provedení objednávky Zákazníkem výběrem zboží a potvrzením pomocí tlačítka „Objednat“, zašle Provozovatel Zákazníkovi e-mail potvrzující, že Provozovatel objednávku obdržel a zařadil ji do systému. Účelem tohoto e-mailu je potvrzení přijetí objednávky Zákazníka.
 4. K uzavření kupní smlouvy, respektive smlouvy o zprostředkování za splnění podmínky čl. I. odst. 5 těchto Obchodních podmínek, dochází v okamžiku, kdy je objednávka Zákazníka potvrzena ze strany Provozovatele prostřednictvím emailu, případně jiným způsobem.
 5. V potvrzení objednávky dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek budou uvedeny informace o doručení, zejména časové okno, kdy kurýr objednávku doveze přímo na zadanou adresu před budovu Zákazníka.
 6. Po doručení potvrzení objednávky dle čl. II odst. 5 Obchodních podmínek již Zákazník není oprávněn svou objednávku jakkoliv zrušit.
 7. Objednávka Zákazníka není právně závazná a Zákazník nemá žádný nárok na potvrzení své objednávky a doručení či koupi zboží uvedeného ve Službě VEZEMTI.TO. Toto platí především pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita denní nabídky zboží.
 8. Služba VEZEMTI.TO z kola si vyhrazuje právo nahradit nedostupné zboží ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě. 
 9. Zákazník se zavazuje cenu za objednané zboží uhradit hotově při předání doručeného zboží na sjednaném místě a nebo prostřednictvím platební karty.
 10. Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému GoPay. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. 
 11. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.
 12. Cena za zboží uvedená na webových stránkách www.vezemtikvetiny.cz v okamžiku objednávky Zákazníka je konečná a zahrnuje kupní cenu za zboží, dopravu i případný nárok na provizi Provozovatele.
 13. Potvrzení o nákupu - daňový doklad za uskutečněnou objednávku je Provozovatelem zaslán Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci do Služby VEZEMTI.TO a. Zákazník má také možnost získat potvrzení o nákupu - daňový doklad za každou svou objednávku ve svém zákaznickém účtu na webových stránkách www.vezemtikvetiny.cz

III. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Veškeré používání Služby VEZEMTI.TO, včetně registrace do VEZEMTI.TO je bezplatné. Zákazník hradí pouze cenu za zboží jím objednané prostřednictvím Služby VEZEMTI.TO.
 2. Zákazník je povinen při používání Služby VEZEMTI.TO dodržovat platné právní předpisy.
 3. Zákazník tímto prohlašuje, že je plně svéprávný k používání Služby VEZEMTI.TO.
 4. Zákazník je povinen při využívání Služby VEZEMTI.TO poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a přesné údaje. V opačném případě nemůže Provozovatel zaručit fungování Služby VEZEMTI.TO.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané zboží bylo Zákazníkovi doručeno na vybraný čas doručení a v co nejvyšší kvalitě.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka do Služby VEZEMTI.TO.
 3. Provozovatel se snaží veškerá přání, stížnosti a připomínky vyřizovat v co nejkratším čase. Zákazník může Provozovatele kontaktovat prostřednictvím emailového kontaktního formuláře na webu.www.svacazkola.cz/kontakty, nebo na telefonu 382 22 33 33 .

V. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o své platební kartě (dále jako „Osobní údaje“). Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z používání Služby Sváča z kola a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou při registraci Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 3. Zákazník je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
 4. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním Služby VEZEMTI.TO se řídí právním řádem České republiky. 
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním Služby Sváča z kola musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 09. 2021


V Českých Budějovicích dne 01. 09. 2021